ОБЩНОСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТРАФИК НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ В РИСК
 

Проектът разглежда трафика като нарушаване на човешките права и като явление, което се дължи на значимата степен на маргинализация на големи социални групи поради бедност, липса на образование и социално изключване. Дейностите са насочени към млади хора от столицата и от градове в Северна и Южна България, към социални групи в риск, общности с компактно ромско население и етнически малцинства, групи с високи нива на безработица. Децата там страдат от липса на грижа, защото родителите им работят извън страната.   
Проектът ще включи активно общности в риск (млади хора между 15-29) както в изработването, така и в прилагането на програми за превенция на трафик на хора. 
 

Основните дейности по проекта:

1. оценка на политиките по превенция на трафика в различните градове (София, Силистра, Видин, Шумен, Благоевград) чрез анализ на стратегически документи и програми. 
2. провеждане на социологическо изследване, което от една страна може да покаже общественото мнение по проблемите на трафика на хора и съответно да подпомогне оценката за обществената ефективност на прилаганите до сега програми; от друга – може да насока на бъдещите политически усилия, като измери основните дефицити. 
3. провеждане на срещи с местни експерти, млади хора, представители на местната администрация и на отделите за превенция и борба с трафика на хора. Различните социални актьори на местно ниво ще бъдат въвлечени не само в обсъждането на проблемите,  а и в изразработването на съвместни програми за превенция на трафика. Срещите ще ангажират работодатели и представители на местния бизнес, за да се дискутират проблемите на бедността и безработицата като рискови фактори за трафик с цел трудова и/или сексуална експлоатация. 
4. провеждане на интерактивна информационна кампания, изработена с конкурс за млади хора в различните градове. Тя ще фокусира общественото внимание върху заплахите на трафика и необходимостта от мерки срещу него. Кампанията ще бъде фокусирана върху проблемите на човешките права, рисковете от трафик на хора, значението на образованието и социалните умения за предотвратяване и избягване на всяка форма на експлоатация. Кампанията, изработена от млади хора и използваща аудио-визуални средства, ще достигне по-лесно до младите хора от рисковите групи. 
5. международна конференция по проблемите на трафика на хора и политиките на превенция, която има за цел да покаже опита и да подпомогне сътрудничеството в бъдеще на регионално и градско ниво. 
Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.
Продължителност: 24 месеца
 

Целеви групи: 

1. млади хора (15-29) в 5 града в България;
2. директори на училища, учители и социални работници;
3. експерти в отделите за борба с и превенция на трафика по места;
4. представители на местния бизнес.
 

Цели:

1. Да съберем информация и да анализираме ефектите на местните политики срещу трафика на хора в 5 града в България, сравнявайки резултатите и добрите практики за идентифициране на групите в риск и мерките за превенция. 
2. Да създадем условия за по-добро разбиране на заплахите, свързани с трафика, особено трафика с цел трудова експлоатация, сред целевите групи. 
3. Да подпомогнем борбата с трафика на местно и регионално ниво като повишим способността на местните власти и засилим трансграничното сътрудничество. 
4. Да дадем шансове на младите хора и групите в риск да бъдат активни със знания и умения в превенцията на трафика на хора.
5. Да повишим разбирането на обществото за рисковете от трафик и да спечелим подкрепа за политики на превенция.
 

Резултати

1. Информация за и анализ на действията за борба и превенция на трафика на хора на местно ниво; 
2. Засилване на сътрудничеството между местни експерти и млади хора;
3. Интерактивна кампания за превенция на трафика;
4. Социологическо изследване;
5. Аналитични доклади с предложения за политики;
6. Изложби на фотографии, рисунки, видеоклипове на млади хора в избраните градове;
7. Международна конференция.

 

 Заключителния доклад по проекта можете да прочетете тук:

 Как "младите" разбират трафика на хора (рискове и превенция) - изследователския доклад можете   да  прочетет тук:

 Оценка на стратегически документи и инициативи на общинско ниво за превенция на трафика на младежи в риск (Благоевград, Видин, Силистра, София  и Шумен) - можете да прочетет тук:

 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.