top of page

Regulamin warsztatów lokalnych

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Youth Act (zwany dalej YA) z siedzibą w Nowych Bielicach przy ulicy Kwiatowej 80. 

 2. Warsztaty są skierowane dla osób pełnoletnich.

 3. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 4. Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.

 5. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 6. W przypadku nieprzestrzegania zapisów punkt 5, prowadzący zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z zajęć lub wezwanie odpowiednich służb.

 7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do używania sprzętów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W przeciwnym razie za szkody powstałe na skutek zniszczenia sprzętu bądź mienia prowadzącego odpowiada uczestnik.

 8. YA wymaga stawiennictwa uczestników na czas, natomiast nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 9. YA nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez uczestników warsztatu lub z ich udziałem.

 10. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia wydarzenia YA nie ponosi odpowiedzialności.

 11. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz animatorów YA, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 12. YA zobowiązuje się zapewnić jedynie niezbędne materiały i narzędzia do realizacji warsztatu.

 13. Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć w celu ich publikacji na stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych YA, wyłącznie na potrzeby promocji warsztatu, projektu oraz fundacji Youth Act.

 14. YA zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatu oraz do odwołania warsztatu, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.

 15. YA pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu.

 16. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem YA. 

 17. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów:

 18. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Fundacja Youth Act (zwany dalej YA) z siedzibą w Nowych Bielicach przy ulicy Kwiatowej 80.

 19. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji warsztatów, w celach statystycznych oraz celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji Youth Act (podstawa z art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. dalej nazywanego RODO).

 20. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) właściwej ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem danych osobowych jest
  FUNDACJA YOUTH ACT mająca swoją siedzibę przy UL. Kwiatowej 80, 76-039 Nowe Bielice

 21. Pana/Pani dane będą przekazywane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „ERASMUS+” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A celem rozliczenia w/w projektu.

 22. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, rozliczenia i promocji niniejszego projektu oraz jego oceną. Informujemy, że wszelkie dane zamieszczone w raporcie będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zarządzaniem Programem „ERASMUS+”. Brak podania przez Pana/Panią wszystkich wymaganych danych osobowych, będą stanowić przeszkodę do zawarcia umowy.

 23. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 24. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w projektu. Po upływie powyższego okresu Pana/Pani dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 25. Ponadto informujemy, że ma Uczestnik/ka prawo wynikające z RODO do:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 26. Uczestnik/ka ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 27. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FUNDACJĘ YOUTH ACT, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 28. Podanie YA danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podanie uniemożliwi rejestrację Uczestnika na warsztaty.

bottom of page